Ets capaç de conspirar? SA per a ESO

Aquesta SA està pensada per a ESO. 

Es pot treballar a les matèries de: Llengua Catalana i Literatura; Llengua Castellana i Literatura, Ciències Socials : Geografia i Història, Digitalització, Educació en valors cívics i ètics.

Es treballen diferents competències i transversals, com ara: 

 • Comprendre i interpretar textos orals i multimodals recollint el sentit general i la informació més rellevant
 • Cercar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts de manera progressivament autònoma, avaluant-ne la fiabilitat
 • Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals
 • Competència ciutadana.
 • Competència emprenedora
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
 • Competència digital
 • Comprensió del sentit global del text oral i relació entre les seves parts, selecció i retenció de la informació rellevant.
 • Cerca i selecció de la informació amb criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència.
 • Planificació, redacció, revisió i edició en diferents suports de textos escrits.
 • Correcció gramatical i ortogràfica. Propietat lèxica (…) en el context dels mitjans de comunicació
Publicat per Learntocheck | 28.02.2024

Ets capaç de conspirar?

Plantejament

Aquesta situació d’aprenentatge planteja a l’alumnat la necessitat de treballar de manera crítica i responsable la informació que rebem a través de múltiples canals cada dia, essent les xarxes socials una de les fonts principals d’on joves tenen accés a la informació. Mitjançant el tractament de les teories de la conspiració planteja a l’alumnat un repte: “som capaços de conspirar?” per tal d’evidenciar la facilitat en què podem crear argumentacions i raonaments falsos per donar suport a actituds, comportaments o ideologies que molt sovint atempten contra els drets fonamentals de les persones.

A partir de la realització d’aquesta situació, l’alumnat aprendrà a identificar possibles informacions fruit de teories de les conspiració amb la finalitat de poder desacreditar-les, analitzar-les amb esperit crític i contribuir així a la no propagació de contingut maliciós o enganyós.

Es proposen diferents tipus d’activitats per tal que l’alumnat s’informi, analitzi, reflexioni i es conscienciï de la necessitat de llegir de manera crítica tot allò que corre per les xarxes i que tots i totes (també l’alumnat) reben en mode d’informació versemblant. Seran capaços de conspirar? Informar-se, reflexionar, verificar i aprendre a desacreditar. Una seqüència necessària per entendre el context que fomenta i incentiva pràctiques enganyoses en l’immens món de la informació.

No hi ha comentaris

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acepto la política de privacidad y el aviso legal