Ets capaç de conspirar? Situació d’aprenentatge per a ESO

Aquesta SA està pensada per a ESO.

Es pot treballar en les matèries de: Llengua Catalana i Literatura; Llengua Castellana i Literatura, Ciències Socials: Geografia i Història, Digitalització, Educació en valors cívics i ètics.

Es treballen diferents competències i transversals, com ara:

 • Comprendre i interpretar textos orals i multimodals recollint el sentit general i la informació més rellevant.
 • Cercar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts de forma progressivament autònoma, avaluant la seva fiabilitat.
 • Fer un ús actiu, responsable i ètic de les tecnologies digitals
 • Competència ciutadana.
 • Competència emprenedora.
 • Competència personal, social i d’ aprendre a aprendre.
  Competència digital.

A més, s’ ofereixen diversos coneixements:

 • Comprensió del sentit global del text oral i relació entre les seves parts, selecció i retenció de la informació rellevant.
 • Recerca i selecció de la informació amb criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència.
 • Planificació, redacció, revisió i edició en diferents suports de textos escrits.
 • Correcció gramatical i ortogràfica. Propietat lèxica (…) en el context dels mitjans de comunicació
Publicat per Learntocheck | 26.06.2024

Ets capaç de conspirar?

Plantejament:

Aquesta situació d’aprenentatge planteja a l’alumnat la necessitat de treballar de manera crítica i responsable la informació que rebem a través de múltiples canals cada dia, i les xarxes socials són una de les fonts principals de què joves tenen accés a la informació. Mitjançant el tractament de les teories de la conspiració planteja a l’alumnat un repte: “som capaços de conspirar?” per evidenciar la facilitat en què podem crear argumentacions i raonaments falsos per donar suport a actituds, comportaments o ideologies que sovint atempten contra els drets fonamentals de les persones. A partir de la realització d’aquesta situació, l’alumnat aprendrà a identificar possibles informacions fruit de teories de les conspiracions per tal de poder-les desacreditar, analitzar-les amb esperit crític i contribuir així a la no propagació de contingut maliciós o enganyós.

Es proposen diferents tipus d’activitats perquè l’alumnat s’informi, analitzi, reflexioni i es conscienciï de la necessitat de llegir de manera crítica tot allò que corre per les xarxes i que tots i totes (també l’alumnat) reben en mode d’informació versemblant .

Seran capaços de conspirar? Informar-se, reflexionar, verificar i aprendre a desacreditar-se. Una seqüència necessària per entendre el context que fomenta i incentiva pràctiques enganyoses a l’immens món de la informació.

No hi ha comentaris

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acepto la política de privacidad y el aviso legal